Sla menu over Meer over toegankelijkheid

Privacy- en cookiebeleid

Privacy

Als organisatie in het sociaal domein ontvangen en beschikken wij over een grote hoeveelheid persoonsgegevens. Deze gegevens gebruiken wij voor de uitvoering van onze dienstverlening om mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt aan passend werk te helpen. Bij de uitvoering hiervan zijn wij gebonden aan wettelijke taken, waarbij wij onontkomelijk persoonsgegevens verwerken. Wij gaan zeer zorgvuldig om met uw (persoons)gegevens. De regels over de bescherming van uw persoonsgegevens zijn vastgelegd in de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG). De Autoriteit Persoonsgegevens (AP) ziet erop toe dat deze wet wordt nageleefd. Ook hebben wij een Functionaris Gegevensbescherming (FG) aangesteld als onze interne toezichthouder. Naast de AVG zijn wij ook gehouden aan andere wetten, denk hierbij aan de:

  • Participatiewet
  • Wet Sociale Werkvoorziening (WSW)
  • Wet arbeidsongeschiktheidsvoorziening jonggehandicapten (Wajong)

In deze privacyverklaring geven wij u inzicht in de uitgangspunten die wij hanteren bij de verwerking van uw persoonsgegevens. Deze privacyverklaring is tevens van toepassing op Wezo Flex, als volledig onderdeel van Tiem.

Wat zijn persoonsgegevens

Persoonsgegevens zijn gegevens zoals naam, adres, geboortedatum, e-mailadres, telefoonnummer, maar ook het BSN of gezondheidsgegevens. Deze gegevens krijgen wij van u of van andere instanties zoals de gemeente of het UWV.

Waarom verzamelen wij persoonsgegevens

Wij hebben persoonsgegevens bijvoorbeeld nodig om:

  • die taken te kunnen uitvoeren vanuit een wettelijke verplichting;
  • te kunnen bepalen wat passend werk voor u is;
  • u te kunnen begeleiden naar passend werk;
  • u te kunnen betalen voor het werk dat u gedaan heeft.

Persoonsgegevens die wij van u verzamelen zijn nodig om aan de aan ons opgelegde wettelijke taken, of aan de uitvoering van de (arbeids)overeenkomst die wij met u hebben te kunnen voldoen. Als wij bepaalde noodzakelijke gegevens niet van u ontvangen, kan dit gevolgen hebben voor de uitvoering van onze werkzaamheden en de betaling van uw salaris of uitkering. Daarnaast verzamelen wij incidenteel foto’s van bijvoorbeeld personeelsuitjes, jubilarissen of nieuwe medewerkers. Dit doen wij ten behoeve van uitingen op onze website, het intranet of ons personeelsblad. Voor deze uitingen zullen wij altijd om toestemming vragen. Met het invullen op onze website van het online formulier voor de aanvraag van meer informatie of onze nieuwsbrief, geeft u ons toestemming om contact met u op te nemen of de nieuwsbrief aan u toe te sturen. Uiteraard kunt u zich te allen tijde hiervoor bij ons afmelden via privacy@tiem.nl.

Hoe komen wij aan persoonsgegevens

In de meeste gevallen ontvangen wij uw persoonsgegevens van de gemeente waarin u woonachtig bent of van het UWV. In sommige gevallen ontvangen wij uw persoonsgegevens van uzelf.

Hoe gaan wij om met persoonsgegevens

Persoonsgegevens verwerken wij op een behoorlijke en zorgvuldige manier. Dat betekent dat wij deze gegevens alleen gebruiken voor het doel waarvoor wij deze hebben verkregen en/of verzameld. Onze medewerkers zijn verplicht tot geheimhouding en alleen daartoe bevoegd personeel heeft inzage in uw persoonsgegevens.

Hoe lang bewaren wij persoonsgegevens

Wij bewaren uw gegevens niet langer dan strikt noodzakelijk voor de doeleinden waarvoor zij zijn verzameld. Indien sprake is van een wettelijke bewaartermijn zal deze termijn niet overschreden worden.

Met wie delen wij persoonsgegevens

Bepaalde persoonsgegevens delen wij met andere instanties als de wet ons daarom vraagt. Voorbeelden hiervan zijn de arbodienst (bij ziekte) of het UWV. Daarnaast besteden wij in sommige gevallen de verwerking van persoonsgegevens (deels) uit aan een andere partij of instantie. In dat geval maken wij schriftelijke afspraken over de beveiliging en geheimhouding van deze persoonsgegevens.

Cookies

Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen op uw computer, tablet of smartphone. Op de website van Tiem gebruiken wij alleen technische en functionele cookies. En analytische cookies die geen inbreuk maken op uw privacy. De cookies die wij gebruiken zijn noodzakelijk voor de technische werking van de website en uw gebruiksgemak. Ze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en onthouden bijvoorbeeld uw voorkeursinstellingen. Ook kunnen wij hiermee onze website optimaliseren. U kunt zich afmelden voor cookies door uw internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kunt u ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van uw browser verwijderen.

We gebruiken ook cookies van Google Analytics. Dat doen we om bij te houden hoe bezoekers onze website gebruiken. Google kan deze informatie aan derden verschaffen indien Google hiertoe wettelijk wordt verplicht, of voor zover derden de informatie namens Google verwerken. Wij hebben hier geen invloed op. Wij hebben Google geen toestemming gegeven om de informatie te gebruiken voor andere Google diensten. De informatie die Google verzamelt wordt zo veel mogelijk geanonimiseerd, bijvoorbeeld door het laatste deel van uw IP-adres te maskeren. We hebben ook een verwerkersovereenkomst afgesloten. De instellingen die wij gebruiken zijn terug te lezen in de ‘Handleiding privacyvriendelijk instellen van Google Analytics’ van de Autoriteit Persoonsgegevens.

Hoe beveiligen wij persoonsgegevens

Tiem neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende technische en organisatorische maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan.

Wat zijn uw rechten

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te laten verwijderen. U kunt een verzoek tot inzage, correctie of verwijdering doen door een e-mail te sturen naar privacy@tiem.nl. Uw verzoek beoordelen wij inhoudelijk en u kunt dan binnen één maand een reactie van ons verwachten. Het is mogelijk dat wij u vragen zich te legitimeren om aan te tonen dat de gegevens die u wilt inzien, corrigeren of verwijderen daadwerkelijk van u zijn.

Wilt u een klacht indienen

Heeft u een klacht over het gebruik van uw persoonsgegevens? Vindt u dat Tiem niet zorgvuldig omgaat met uw persoonsgegevens? Of bent u niet tevreden met de reactie op uw vraag om inzage, correctie of verwijdering van uw persoonsgegevens? Meldt u dat dan altijd bij onze Functionaris Gegevensbescherming.

Komt u er samen met ons niet uit, dan kunt u een klacht indienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens.

Contactgegevens

Tiem | Léon van der Windt | Functionaris Gegevensbescherming
Lingenstraat 9 | 8028 PM Zwolle | (038) 455 41 41